ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mashroom Maejo University : SM
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาข้อมูลเห็ด
» บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเห็ด
» อบรม/ดูงาน/วิทยากร/รายการวิทยุ/สัมมนา/งานวิจัย
» การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ
» ข่าว/บทความเกี่ยวกับเห็ด
» เครือข่ายฐานเรียนรู้เห็ด
» งานวิจัยเห็ด
» เว็บไซต์ข้อมูลเห็ดที่เกี่ยวข้อง
» vdo ข้อมูลเห็ด
» กระดานถาม-ตอบ
» คณะทำงาน
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  คำถาม :     ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยสาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร กำลังจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจะนำเสนอบนเว็บไซต์ ประมาณปี พ.ศ. 2560
   ชื่อ-สกุล :  ปรีชา รัตนัง   อีเมล์ :  precha@mju.ac.th   วันที่ : 01/12/2017 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 279  Reply : 1

No : 1

จะมีรายละเอียดข้อมูลในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ความเป็นมาของโครงการ , โครงการอบรม/ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ , การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแก่หน่วยงานภายนอก , ข่าว/บทความเกี่ยวกับเห็ด , VDO เกี่ยวกับเห็ด , งานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเห็ด เป็นต้น
ปรีชา รัตนัง 06/12/2013 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 3191  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873670 โทรสาร (053) 873670