ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mashroom Maejo University : SM
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาข้อมูลเห็ด
» บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเห็ด
» อบรม/ดูงาน/วิทยากร/รายการวิทยุ/สัมมนา/งานวิจัย
» การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ
» ข่าว/บทความเกี่ยวกับเห็ด
» เครือข่ายฐานเรียนรู้เห็ด
» งานวิจัยเห็ด
» เว็บไซต์ข้อมูลเห็ดที่เกี่ยวข้อง
» vdo ข้อมูลเห็ด
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงาน
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

เครือข่ายฐานเรียนรู้เห็ด
 
รหัสเครือข่ายชื่อ-สกุลสมาชิกสมาคม/ชมรมที่อยู่โทรศัพท์อีเมล์การเป็นสมาชิก
0001
รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สรวมศิริ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0-5387-3000
sompong@mju.ac.th
0002
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0-5387-3000
praphant@mju.ac.th
0003
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา โพธิสุวรรณ รองคณบดีเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย/อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0-5387-3000
ratana@mju.ac.th
0004
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0-5387-3000
wasin@mju.ac.th
0005
นายปรีชา รัตนัง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
0-5387-3670
preecha@mju.ac.th
       
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873670 โทรสาร (053) 873670