ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mashroom Maejo University : SM
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาข้อมูลเห็ด
» บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเห็ด
» อบรม/ดูงาน/วิทยากร/รายการวิทยุ/สัมมนา/งานวิจัย
» การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ
» ข่าว/บทความเกี่ยวกับเห็ด
» เครือข่ายฐานเรียนรู้เห็ด
» งานวิจัยเห็ด
» เว็บไซต์ข้อมูลเห็ดที่เกี่ยวข้อง
» vdo ข้อมูลเห็ด
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงาน
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

ข้อตกลงการใช้ระบบฐานข้อมูลเห็ด ม.แม่โจ้
                 
ข้อมูลต่างๆที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้  ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้พื้นบ้าน ข้อมูลงานวิจัย  เอกสาร ตำราอ้างอิง และเว็บไซต์ต่างๆ  รวมทั้งสถานที่ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ตามแหล่งต่างๆ   ซึ่งทางคณะทำงานไม่รับผิดชอบผลต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการนำข้อมูลไปใช้ในทุกกรณี
:: คณะทำงาน ::


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์
Asst. Prof. Chantana Witrut

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ตำแหน่งบริหาร
  รองประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน

chantana@mju.ac.th

0-5387-3671-3

ที่ปรึกษาโครงการ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 


นายปรีชา รัตนัง
  Mr.Precha Ratanung

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร

preecha@mju.ac.th

0-5387-3670

คณะทำงาน : วิเคราะห์/ตรวจสอบ
ข้อมูลเห็ด


นายสมชาย อารยพิทยา
Mr.Somchai Arayapitaya

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

somchai@mju.ac.th

0-5387-3278  
คณะทำงาน : วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาโปรแกรม ระบบฐานข้อมูลเห็ด
 


นางสาวสุภาภรณ์ สิริกรม
  Miss Suphaporn Sirikrom

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร

suphaporn@mju.ac.th

0-5387-3670

คณะทำงาน : รวบรวม/จัดเก็บ/ประเมินข้อมูลเกี่ยวกับเห็ด
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873670 โทรสาร (053) 873670