ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Mashroom Maejo University : SM
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหาข้อมูลเห็ด
» บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเห็ด
» อบรม/ดูงาน/วิทยากร/รายการวิทยุ/สัมมนา/งานวิจัย
» การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ
» ข่าว/บทความเกี่ยวกับเห็ด
» เครือข่ายฐานเรียนรู้เห็ด
» งานวิจัยเห็ด
» เว็บไซต์ข้อมูลเห็ดที่เกี่ยวข้อง
» vdo ข้อมูลเห็ด
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงาน
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
ความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการประมวลภาพการดำเนินงานฯ
                
  

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านการผลิตพืชผักและการผลิตเห็ดในระดับปริญญาตรี แต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีด้านพืชผักประมาณ 60 คน  การเรียนการสอนเน้นหนักด้านการปฏิบัติได้จริง โดยมีการเรียนการสอนเรื่องระบบการผลิตพืชผักและการผลิตเห็ดที่ปลอดภัยจากสารพิษ โดยเฉพาะระบบการผลิตเห็ดในถุงทั้งเห็ดเมืองร้อนและเห็ดเมืองหนาวที่คำนึงถึงระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมในการผลิต

          การประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาทำการเพาะเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดมลภาวะการเกิดหมอกควันที่เกิดจาการเผา นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการวิจัยและพัฒนาเห็ดในโรงเรือน  การวิจัยเห็ดสำหรับเมืองร้อนและเมืองหนาว การวิจัยคุณภาพเห็ดพื้นเมือง  เป็นต้น  ประกอบกับในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรฯได้เปิดสอนวิชา พส 413 การผลิตเห็ด ให้แก่นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือก ภาคเรียนละ 50 คน

     จากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษาที่เข้ามาฝึกอบรม ศึกษาและดูงานเป็นประจำ ปี 2558 มีผู้เข้าฝึกอบรมระยะสั้นในฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ  จำนวน 87  คน  ศึกษาดูงาน จำนวน 5,839 คน และเป็นวิทยากรอบรมภายนอก จำนวน  245 คน  รวมทั้งสิ้น 6,171 คน  การจัดทำโครงการนี้ขึ้นจะทำให้หลักสูตรฯสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่สนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในหัวข้อการเป็นเลิศด้านวิชาการการเกษตร  (ด้านการผลิตเห็ด)            

       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873670 โทรสาร (053) 873670